Modersmål

För barn med flera språk kan böcker och högläsning vara ett stöd i deras språkutveckling och begreppsutveckling på båda språken. I Lpfö 98 står följande om förskolans uppdrag kring barn med annat modersmål än svenska:

  • Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling
  • Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling
  • Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Förskolorna i Bara har börjat bygga upp ett litet bestånd med böcker på några av de modersmål som finns. Följande språk finns för närvarande: arabiska, danska, farsi, finska, polska, tyska och engelska. För varje språk finns en bokpåse och dessa kan lånas av arbetslagen på önskad tid, dock längst en termin i taget. Bokpåsarna lånas via skolbiblioteket.

Arabiska