Författararkiv: Jessica Malmström

Påminner om Alfons och Knacka På- Ryggsäckar

Hej

Vill påminna om våra Alfons och Knacka På- ryggsäckar som finns i alla arbetslag för utlåning mellan förskola och hem.

När ni lånar hem en ryggsäck finns det ett system i varje arbetslag hur ni meddelar att just ni lånat hem en specifik ryggsäck. Tänk på att alla böcker ska med tillbaka till förskolan så att nästa som lånar får njuta av alla böcker ryggsäcken ska innehålla!

Vi har även introducerat två känsloryggsäckar i varje arbetslag, en för yngre och en för äldre barn, med böcker om just känslor.

Vi är på gång att bygga upp ett eget förskolebibliotek … Vi återkommer med mer information om detta spännande projekt

Hälsningar Jenny Andersson- Specialpedagog på förskolorna i Bara 

Ny termin och lite nyheter

Sommaren är inte riktigt slut än, men höstterminen är på väg och därmed, som alltid, en del nyheter och förändringar. För förskolebibliotekets och lästipsbloggens del är en förändring att jag slutar min tjänst på grund av nytt jobb. Jag vill med det här inlägget tacka för mig och önska lycka till med det fortsatta arbetet med språk och läsning på förskolorna i Bara. Samarbetet  med förskolan har för min del varit fantastiskt roligt och stimulerande, med exempelvis sagostunderna för 5-åringarna, iordningställandet av temaryggsäckar för hemlån, och inte minst alla möten med barn och pedagoger.

Samarbetet skolbibliotekarie-skolbibliotek kommer förhoppningsvis att fortsätta med min efterträdare. En sak är i alla fall säker. I slutet av vårterminen blev det klart att skolbiblioteket tillsammans med förskolan blivit beviljade pengar av Sparbanksstiftelsen, 8000 kr, för att genomföra ett lässtimulansprojekt riktat till de yngre barnen på förskolan. Detaljerna är inte helt klara, men så mycket är bestämt som att danspedagogen Sophia Färlin-Månsson kommer att besöka barn och pedagoger för att visa hur man kan dansa en bok. Så otroligt spännande! Och så trist för mig att inte få vara med! Jag får följa det här, och det fortsatta arbete på Bara förskolor från lite distans.

Tack för mig! Ha en fortsatt trevlig läsning!
/Jessica Malmström

 

Faktaböcker som lästema

I UR´s filmserie Strategier för läsförståelse talar man om vikten av att börja arbeta med lässtrategier redan på förskolan, och att strategierna bör användas både när det gäller skönlitterär läsning och läsning av faktaböcker. Det talas också allt mer om hur viktigt det är att vi vuxna pratar med barnen om det vi läser, att vi tar oss tid att fundera, ställa frågor och resonera kring det lästa. Barbro Westlund, som bland annat medverkar i del 1 av filmserien, menar att det är en demokratisk rättighet att kunna förhålla sig till texter. Hon säger att vi behöver ha kunskap i att kritiskt kunna granska texter, men också använda texter för att kunna leva oss in i andra människors verklighet. Att kunna ta till sig text är är på så vis grundläggande.

För att få möjlighet att arbeta mer fördjupande kring faktatexter på förskolorna har vi nu köpt in ett urval böcker från Alvina förlag till en ”temaboklåda”, som ska finnas på varje förskola. Sedan tidigare har vi, som jag har berättat om här på bloggen, introducerat lässtrategier vid högläsning i form av ”Läsfixarna”.  När det gäller böckerna från Alvina förlag, förutom att de är riktigt bra, intressanta och lärorika, så finns till varje bok en arbetshandledning så att man som pedagog kan få tips och vägledning i hur man kan arbeta vidare med boken. Handledningarna finns tillsammans med böckerna i temaboklådan. Vi hoppas att böckerna tillsammans med handledningarna kommer att inspirera till fördjupande läsning ute på förskolorna till hösten.

Följande böcker har vi köpt in till temalådan:

Blött, sött och salt, Allt om vatten av Kristin Dahl –

Spinderella Tarantella av Inger Lindahl

Memmo och Mysen bråkar i vinden av Emma Virke

Memmo och Mysen söker efter färger av Emma Virke

I temaboklådan finns också arbetshandledning till boken Ester Arg och Daisy Galej.

Tema_fakta_böcker blogg 

Här finns mer att läsa om några av böckerna som vi har köpt in, samt om Alvina förlag!

Nya temaryggsäckar

I förra veckans inlägg lade jag ut bilder på de nya fina temaryggsäckarna som vi köpt in till förskolorna. Tema för ryggsäckarna den här gången är värdegrund och böckerna handlar om känslor på olika sätt. Precis som med Alfons- och Knacka på -ryggsäckarna så kommer de nya ryggsäckarna att finnas för hemlån så att man kan läsa böckerna tillsammans hemma.

I ryggsäckarna finns, förutom böckerna, ett laminerat blad med bilder på de känslodockor som används i värdegrundsarbetet på förskolorna, samt ett laminerat blad med ”Läsfixarna”. På så vis anknyter de både till förskolans värdegrundsarbete och till hur vi i förskolan tänker kring läsning och boksamtal.

Ryggsäckarna kommer ut till förskolorna  under nästa vecka. Det blir två ryggsäckar per arbetslag, en fjärilsryggsäck för de yngre barnen och en grodryggsäck för de äldre.

I ryggsäckarna för de yngre barnen finns Ann Forslinds böcker om Bäbis. Bäbis är en liten nyfiken filur med mycket energi och upptäckarlust. Böckerna beskriver igenkännande vardagens dramatik och hur små händelser blir stora upplevelser i det lilla barnets värld. Innehållsförteckning och mer att läsa finns under fliken Tema/Känslor – yngre barn här på bloggen.

Tema känslor_små2

I de äldre barnens ryggsäck finns tre av Max Velthuijs Grodan- böcker, Grodan och kärleken, Grodan är otålig och Grodan har tråkigt. Grodan-böckerna är mycket omtyckta och har blivit prisbelönade i många länder. Grodan och kärleken var den första av hans bilderböcker om Grodan. Böckerna tar upp känslor och dilemman som man lätt kan känna igen sig i. I ryggsäcken finns också boken om boken om de två vännerna med helt olika humör, Ester Arg och Daisy Galej av Anna Platt, samt Grodornas drottning får inte väta sina fötter av David Cali. Den sistnämnda boken handlar om makt och om att bestämma, ett kanske inte så vanligt ämne i barnböcker. Innehållsförteckning till ryggsäckarna och mer att läsa finns under fliken Tema Känslor – äldre barn.

Tema känslor_äldre_2

 

 

 

Om läsning på förskolan

Jag håller precis på att läsa boken Svensk forskning om läsning och läsundervisning. I boken skriver 17 svenska läsforskare om om de pågående trenderna och tänkandet kring läsning inom ramen för utbildningssystemet, analyserar hur man arbetar med läsning i skolan samt beskriver unga läsares läsning och tolkning. Läsning ur olika infallsvinklar beskrivs från förskolan upp till gymnasiet. Boken är intressant, inte minst med tanke på de senaste årens uppmärksamhet kring svenska skolbarns läsförmåga. Särskilt intressant för oss som arbetar med förskolebarn är första kapitlet som handlar om läsning i förskolan.

I kapitlet Högläsning med förskolebarn – disciplinerande eller frigörande? pekar kapitelförfattarna Ulla Damber och Jan Nilsson på hur forskning visar att den tid föräldrar ägnar åt högläsning för sina barn mer än halverats de senaste trettio åren och att förskolans och skolans insatser inom läsningens område därför är mycket viktiga. De refererar till forskning som visar litteraturläsningens betydelse i förskolan, som lustupplevelse och som ett sätt för barnen att få kunskap om världen, om människors relationer och andras livsvillkor. Läsningen ger möjligheter att utforska språket, skriftspråket och att uppleva känslan av att leva sig in i en text. På så sätt kan förskolans socialisation av barnen till läsare och skrivare vara avgörande för hur väl förberedda de kommer att vara i sin senare läs- och skrivutveckling.

Damber och Nilsson diskuterar vidare högläsning i förskolan och hur man kan skapa stimulerande språkmiljöer. De beskriver vikten av meningsskapande, kopplat till läs- och skrivaktiviteter och att barn och vuxna interagerar i en läsande och skrivande gemenskap. Meningsskapandet är en förutsättning för barnens utforskande av skriftspråket. Detta meningsskapande skapas med fördel genom tematiskt arbete där den pedagogiska verksamheten utformas så att den utgör en sammanhållen kunskapskontext. De beskriver också bilden av praktiken där det finns två skilda synsätt på tidig läs- och språkinlärning. Den ena är språksamlingar där språklig medvetenhet tränas med lekar och övning utan kopplingar till övriga aktiviteter.  Den andra är barnens egna spontana läs- och skrivaktiviteter, där meningsskapandet har en social dimension.

Dambers och Nilssons slutsats är att läs- och skrivinlärning sker bäst när man samtidigt arbetar med både innehåll och form i det man läser. De menar också att olika aspekter av skriftspråket bör uppmärksammas redan från början om målet för verksamheten är att barnen ska lära sig om omvärlden, socialiseras till läsare och bli nyfikna på hur språket fungerar. De poängterar vikten av att förskollärare skapar rikligt med tillfällen som uppmuntrar till barnens spontana intresse för läsning och skriftspråksaktiviteter, där innehåll, funktion och form får lov att samspela. Något de också pekar på är att aktiv läsning, istället för passiv läsvila, ger signaler till barnen om att läsning är en viktig aktivitet och inte bara något man gör för att somna.  

I linje med den forskning om läsning och meningsskapande, som Damber och Nilsson pekar på i sin artikel, ligger den senaste lässatsningen för Baras förskolor. Vi är nu i princip klara med iordningsställandet av nya temaryggsäckar som ska finnas för utlån hem i förskolornas kapprum. Tema den här gången är känslor. Det finns en ryggsäck för de yngre barnen och en för de äldre. I ryggsäckarna finns böcker på temat, ett informationsblad om känslodockorna som används på förskolorna, samt ett informationsblad om läsfixarna för inspiration till boksamtal. Vi har också sammanställt en temalåda per enhet med tillhörande lärarhandledning.

Mer information om allt detta kommer nästa vecka. men lite bilder på ryggsäckarna kommer här! Visst är de fina?Tema känslor_fjäril

 

 

Tema känslor – yngre barn

Tema känslor_grodor

 

Tema känslor – äldre barn